16512

کدر شدن آب آکواریوم

بس آکواریومتان درمحلی قراربگیردکه نهایتا در شبانه روز بیشترازیکساعت درمعرض نورخورشیدنباشد.
آب آکوآریوم تازه معمولا زودتر و بِیشتر از آکوآریوم هاِی دِیگر کدر می شود. علت اصلِی آن تمیز نبودن شن و ماسه کف آکوآریوم و نِیز عدم آشنا شدن گِیاهان با شرایط داخل آکوآریوم می باشد. بنابراِین همواره باِید سعِی شود که ماهی ها حداقل یک هفته پس از کاشتن گِیاهان و آب بندِی ، به داخل آکوآریوم رِیخته شوند.

کدر شدن آب آکواریوم

صاف کردن آب

کدر شدن آب آکواریوم

علاوه بر روشهایی که براِی پِیشگِیرِی و ِیا کنترل آبهاِی سبز و کدر ذکر شد. کدربودن آب را می توان در عرض ِیکِی دو روز با فیلترهای تصفیه بسِیار خوب از بِین برد. براِی اِین منظور کافِی است ِیک ِیا دو سنگ هواِی دِیگر داخل سِیستم تهوِیه آب آکوآریوم قرار گِیرد. اگر نخواهِیم آب داخل آکوآریوم را ازدست دهِیم. می توان پس از بِیرون آوردن ماهی ها، بوسِیله دافنِی ها اقدام به از بِین بردن پلانکتن هاِی گِیاهِی نمود.

هِیچگونه فِیلترِی نمی تواند فِیتوپلانکتن ها و ِیا باکترِیهاِی داخل آکوآریوم را بگِیرد. ولِی از طرِیق شِیمیاِِی می توان اِین مواد را رسوب داد. براِی اِین منظور می توان به ازای هر 10 لِیتر آب آکوآریوم، 25 می لِیگرم پرمنگنات پتاسِیم به آن افزود. آب پس از ِیک ِیا دو روز کاملا تمیز خواهد شد. ولِی اگر شرایط به همان حالت باقِی بماند باز هم فِیتوپلانکتن ها ِیا باکترِی ها رشد و نمو کرده و آب را سبز ِیا کدر خواهند کرد.

کدر شدن آب آکواریوم

طول روشنایی درشبانه روز

کدر شدن آب آکواریوم

نوری که روی آکواریومتان قرارمیگیرد باید نهایتا درطول 24ساعت8ساعت روشن باشد.
البته این 8ساعت مخصوص مهتابیهای حرفه ای هست وبرای نورهای معمولی کمترهست.

غذا

کدر شدن آب آکواریوم

یکی از مهمترین دلایل کدرشدن آب غذای بی کیفیت غذاهاییکه به سرعت درآب تجزیه میشوند. وکیفیت آب راپایین میاورند
بهترین غذابرای انواع ماهیهای آکواریومی مارک تروپیکال اروپا هست. که با فرمولی درست شده که آب را روشن وشفاف نگه میداردوکیفیت آب رابه هیچ عنوان پایین نمیاورد.

سرامیک. میکرومک. سیپورکس

کدر شدن آب آکواریوم

میتوانیدبه میزان کارایی یکی از این مدیاها رو داخل فیلترتصفیه قراربدید. تا آبی شفاف وروشن داشته باشید هرچقدراین مدیا سوراخ وحفره بیشتری داشته باشه جهت باکتری سازی هم بهتر.

سیفون هفتگی

کدر شدن آب آکواریوم

سعی کنید هر هفته یک سوم از آب آکواریومتون روتخلیه کرده وبا آب دپوشده جایگزین کنید و ابرهای فیلترتصفیه تون روبشویید.