16512

ویتامین سی آبزیان97درصد تایگر

ویتامین سی آبزیان با 35درصد،می تواند در کارخانجات خوراک آبزیان و مزارع پرورش ماهی و میگو مورد استفاده قرار گیرد.

برند DSM فرانسه + روی : 5 کیلویی

برند tiger چین : 25 کیلویی