16512

نور مناسب پلنت

اﮔﺮ ﻧﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ؟

در ﯾک ﺟﻮاب ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ .در راه اﻧﺪازی و ﻧﮕﻬﺪاری از آکﻮارﯾﻮم ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ کﻪ ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ. و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ .در ﯾک ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ اکﻮارﯾﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی کﻪ دارد.

ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾک ﻓﺎﺟﻌﻪ در اکﻮارﯾﻮم ﺷﻮد .

ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ اکﻮارﯾﻮم ﻧﯿﺴﺖ.

و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﯿﻒ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﺬل ﺟﻠﺒک ، ﮔﺮﻣﺎی آب و … ﺷﻮد .

از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﻮرﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ. ﯾﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی کﻢ ﻣﺼﺮف کﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﯾﺮا ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ کﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

و ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺎزار اکﻮارﯾﻮﻣﯽ. اﯾﺮان ﻻﻣﭗ ﻫﺎیﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺑﺰی ﺑﻪ ﺷکﻞ ﺗﺠﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .کﻪ داری ﻃﻮل ﻣﻮج ، کﻠﻮﯾﻦ ﻟﻮﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﻧﻮر ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻻﻣﭗ ﻫﺎﺳﺖ. کﻪ ﺑﻪ ﺷکﻞ اﺻﻮﻟﯽ و ﻃﺒﻖ اﻧﭽﻪ در کﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ذکﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

نور مناسب پلنت

ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ اب ﯾک وات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد. کﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﻫﻢ ﺑﺮای اﺑﺰﯾﺎن داﺧﻞ ﺗﺎﻧک و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه اکﻮارﯾﻮم زﯾﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .

و ﻣﻘﺪار 1 وات ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮ اب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ اکﻮارﯾﻮم دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

و ﻫﻢ اﺑﺰﯾﺎن داﺧﻞ اکﻮارﯾﻮم اراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

نور مناسب پلنت

ﻋﻼوه ﺑﺮ ان ﻫﯿﭻ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن وارد ﻧﻤﯿﺸﻮد .و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮد ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ.

بهترین نور برای یک تانک پلنت استفاده از مهتابی های 10000Kیعنی ده هزارکلوین باشد.

این مهتابی ها نورخورشیدراشبیه سازی کرده وبه فتوسنتز
وسرسبزی گیاه کمک شایانی میکنند.