16512

سبز شدن آب

سبز شدن آب

علت رشد:

آمونیاک عامل اصلی ایجاد این جلبک است. ممکن است اکواریوم شما زمانی در گذشته یک دوره دارای غلظت بالایی از یون آمونیوم بوده که در زمان حال با کیت های تست قابل شناسایی نباشد و این باعث رشد جلبک کنونی شده باشد. از دلایل دیگر میتوان به کمبود کربن دی اکسید، مواد غذایی و یا نوسان میزان کربن دی اکسید و غذا اشاره کرد.روش از بین بردن:

تعویض حجم زیاد آب به از بین بردن این جلبک کمکی نمیکند. اگر در تانک شما بی تعادلی وجود داشته باشد با رفع این جلبک پس از مدتی از بین میرود. سه روز خاموشی و تعویض زیاد آب نیز میتواند به از بین رفتن این جلبک کمک کند. استفاده از لامپ یووی(UV Lamp)  نیز میتواند راه حلی مناسب باشد. یک روش جدید استفاده از شاخه های بید که حدود یک تا دو سال عمر دارند و قطر آنها حدود 0/5- 1 سانتیمتراست میباشد؛ آنها را به صورت عمودی در شن فرو کنید به طوری که چند سانتیمتر نیز از آب بیرون بزنند. بعد از چند روز آنها ریشه میزنند و جلبک نیز از بین میرود و آب صاف میشود. توجه داشته باشید این جلبک را با شکوفایی باکتری که حالتی مه آلود به تانک میدهد اشتباه نگیرید.