16512

سازگاری ماهیان گوشتخوار

چندعامل وجود داده که کسانیکه ازماهیهای گوشتخوار مراقبت میکنند. که تلفات و زد و خوردها به حداقل برسه.

1.تعدادماهی استاندارد درهرآکواریوم رعایت بشه

2.چیدمان دکور آکواریوم های گوشتخوار باید نحوی انجام بشه که یک ماوا وپناهگاه برای ماهیهای آرام وضعیفتروجود داشته باشه.

3.این گزینه نظرشخصی خودمن هست که مثلا اگرقراره .توی یک آکواریوم 180لیتری 4ماهی گوشتخوار نگهداری کنیم .این 4تاماهی رودریک مرحله وباهم واردآکواریوم کنیم.

که هرماهی جایگاه وحریم خودش رودر آکواریوم پیدا کنه و وارد قلمرو ماهی دیگری نشه

چراکه اکثرگوشتخوارها قلمروطلب هستند. و وقتیکه ماهی واردقلمرو دیگری میشه. ماشاهدیک صحنه زد و خورد ودرگیری میشیم. که این درگیریها اغلبا به پارگی پوست،کورشدن چشم،کنده شدن یاصدمه جدی به باله ها،دهان وسایراندام ماهی واردمیشه .وباکوچکترین جراحتی ماهی مصدوم. مستعد انواع بیماریهای قارچی،انگلی وپوستی خواهدشد بس سعی کنیم. ماهیهارو دریک مرحله وباهم واروآکواریوم کنیم.

4.دربرخی مواقع هم شاهددرگیریهایی هستیم .که توسط چندماهی گوشتخوارکه چندین ماهه دریک آکواریوم کناریکدیگرمسالمت آمیز زندگی کرده اند هستیم .

سازگاری ماهیان گوشتخوار

دراینجا چند راهکاربه شما نشان میدهم.

اولین ترفند بهتراست درهنگام تعویض آب انجام گیرد .ماهیها رادریک سطل انداخته وتعویض آب 80%داشته باشید. سپس دکور داخل آکواریومتان را کاملا بهم ریخته .ویک دکورجدید رابرای ماهیها محیاکنید .بطوریکه ماهیها خودرادریک تانک جدید باشرایط آب جدیدوچیدمان جدید بیابند.

گه گداری هم درمواقع نزاع ریختن غذامنجربه حواس پرتی ماهی و ختم غائله میشود.

سازگاری ماهیان گوشتخوار

یا میتوان انها را با تیغه شیشه ای از همدیگر جدا کرد.

5_اشتباه رایجی که اکثر دوستان عزیز مرتکب میشونداین است .درهنگام خریداری چندنوع ماهی بدنبال نروماده هستند مثلا 2اسکار2فلاور 2پرت .وهرکدام هم نروماده؟؟؟

این بزرگترین اشتباه است چراکه در سن بلوغ اگرفلاورها باهم یاباپرت جفت شوند. ونزدیک به زمان تخمریزی ماده باشد. هردومولدمخصوصاماهی نر درگیریهای .خشونت آمیزی درحدمرگ بادیگرماهیان داردوازترس .اینکه مبادا سایر به ماده اش یا تخمهای ماده اش آسیب برسانندویادرحریمش واردشوند.

ازآنجاکه یکی از لذت بخش ترین صحنه ها جفت شدن. وتخمریزی دوماهی مباشد دراینگونه موارد بهتراست .که ماهی جفت دریک آکواریوم جداگانه باشد یاوازتیغه های جداشونده مات استفاده شود.

مواردفوق ازهیچ منبعی نبوده و تجربه سالهاکارتکثیر،پرورش وفروش حقیرمیباشد.