16512

جلبک پرز مانند سیاه

علت رشد: رشد جلبک پرز مشکی در تانک هایی با نور زیاد بیانگر کمبود و یا نوسان میزان کربن دی اکسید و یا کافی نبودن گردش آب در اطراف گیاهان است. همچنین در تانکهایی با نور کم علت ایجاد جلبک پرز مشکی تغییر میزان کربن دی اکسید محلول در آب است.  


جلبک پرز مانند سیاه

روش از بین بردن: در اکواریوم هایی با نور زیاد با افزایش میزان کربن دی اکسید و اصلاح گردش آب اطراف گیاه ها میتوانید این نوع جلبک را از بین ببرید. تا حدی که امکان دارد جلبک ها را جدا و از روی سطوح پاک کنید. میزان کربن دی اکسید را تا 30 ppm افزایش دهید همزمان به ماهیها و تنفس آنها نیز باید دقت داشته باشیده همچنین از اینکه جریان کاملی در تمام اکواریوم خود مخصوصا در سطح آب دارید اطمینان حاصل کنید.اگر شما اکواریومی با نورکم و بدون سیستم کربن دی اکسید دارید کم کردن میزان تعویض آب میتواند این جلبک را از بین ببرید زیرا آب شیر دارای میزان زیادی کربن دی اکسید محلول در آب میباشد که باعث نوسان میزان کربن دی اکسید محلول میشود. جلبک ها بسیار سریعتر به این تغییر جواب داده و کربن دی اکسید اضافی را جذب میکنند.جلبک خوار سیامیSiamese algae eater نیز به عنوان یک روش کارامد در از بین بردن این جلبک شناخته میشود وبه طور گسترده برای کنترل آن استفاده میشود. استفاده از محلول کربن اکسیس (Carbon Axcis Brightwell) و یا فلوریش اکسلFlourish excel   نیز به رفع این جلبک کمک میکنند.