16512

جلبک نقطه ای سبز

جلبک نقطه ای

در مورد اکواریوم هایی که به انها کود مایع تزریق میشود اصولا کمبود فسفات علت رشد این جلبک به حساب می اید، البته کمبود میزان دی اکسید کربن و عدم جریان مناسب اب نیز میتوانند از علل رشد این جلبک باشند و در نهایت استفاده از نورهای نا مناسب با طیف سبز زیاد نیز در رشد این جلبک بسیار تاثیر گذار هستند.

روش از بین بردن:

در صورت استفاده از کودهای مایع میزان فسفور را افزایش دهید، فسفر در سری کودهای سیکم و برایت به صورت منوپتاسیوم فسفات موجود میباشد. در ادامه میزان دی اکسید کربن را در تانک بوسیله تست اسیدیته و یا دی اکسید کربن چک کنید و از میزان مناسب ان اطمینان حاصل کنید.