16512

جلبک غبار سبز

جلبک غبار سبز

علت رشد:

مهمترین علت ایجاد این نوع جلبک غلظت کم کربن دی اکسید و کم بودن میزان مواد غذایی است و عموما در آکواریوم های تازه راه اندازی شده دیده میشود.

 

روش از بین بردن:

این جلبک به راحتی با شیشه پاک کن از بین میرود و به سرعت مجددا ایجاد میشود. اگرچه توجه نکردن به این جلبک با توجه به اینکه ظاهر تانک را زشت کرده کار سختی است اما اگر به این جلبک اجازه دهید سیکل خود را که به مدت سه هفته طول میکشد طی کند خود به خود از بین میرود. بعد از سه هفته حجم مناسبی از آب را تعویض کرده و شیشه ها را تمیز کنید. در بعضی موارد نیاز دارید به مدت بیشتر یعنی تا چهار هفته هم صبر کنید. بهتر است دوز کود مایع را در زمان درمان جلبک ها کم کنید.