16512

جلبک رشته ای شاخه دار

جلبک مویی

علت: غلظت کم کربن دی اکسید محلول در آب، ناقص بودن چرخه جریان آب، تغذیه بیش از حد ماهی ها و در نتیجه تراکم فضولات آنها، فیلتر آلوده و همچنین به هم زدن بستر بدون تعویض آب از جمله مهمترین علل رشد این جلبک هستند.روش از بین بردن : غلظت کربن دی اکسید محلول و چرخه جریان آب را کنترل کنید. میزان تغذیه ماهیها را کم کنید، بستر را با سیفون مناسب سیفون کنید و سپس فضولات را خارج کنید. از محلول های کربن مانند محلول کربن اکسیس (Carbon Axis) یا فلوریش اکسل (Flourish Excel) استفاده کنید.