16512

جلبک رشته ای سبز

جلبک رشته ای سبز

علت:

میزان زیاد نور، مواد غدایی و یا ترکیبات ارگانیک میتوانند باعث رشد این جلبک شوند و در اکواریوم های تازه راه اندازی شده عدم وجود سیکل ازت از عوامل اصلی رشد این جلبک به حساب می اید. عدم توازن مواد غذایی نیز میتوانند باعث رشد این جلبک شوند.

روش از بین بردن:

اصولا به علت بافت موج دار این جلبک جدا کردن مکانیکی ان کار ساده ای نیست ولی در حد امکان با استفاده از مسواکانرا جدا کنید. سیفون زیاد به همراه کم کردن شدت نور به کاهش این جلبککمک کرده و استفاده از دوز مناسب کود مایع ماکرو و میکرو همچنین فلوریش اکسل در از بین بردن این گیاه بسیار مفید خواهند بود.