16512

آشنایی با انواع فیلتر آکواریوم

فیلترهای اکسترنال یاهمان فیلترهای سطلی نیزمانند تاپ فیلتر عمل میکند

با این تفاوت که تمام محفظه وپاورهد در یک محفظه سطلی شکل است

که بروی زمین قرارمیگیرد این فیلتر دارای دوشلنگ ورودی وخروجی است

ازیک طرف مکش کرده آب را به داخل محفظه سطلی میبرد

مانند تاپ فیلتر متریالها (مدیاها) گوناگون دارد وپس ازبهینه سازی شلنگ خروجی آب رادوباره به آکواریوم هدایت میکند

برای اکواریوم های بیشتر از 100 لیتر مناسب است

پر استفاده ترین فیلتر برای اکواریوم های پلنت هم محسوب میشود

فیلتر سطلی

آشنایی با انواع فیلتر آکواریوم : سامپ

سامپ درحقیقت یک فیلتراکسترنال (فیلترسطلی) دست ساز است
یک آکواریوم را در نظربگیرید که با چندتیغه شیشه ای قسمت بندی شده باشد
ودرهرقسمت ابر و الیاف (لایکو)… ذغال اکتیو… سرامیک… رزین… زئولیت… ودرخانه آخر واترپمپ قرارگیرد
ابتدا آب ازآکواریوم به داخل خانه اول سمپ میریزد وپس ازگذشتن ازخانه درخانه آخربوسیله واترپمپ به آکواریوم بازمیگردد

برای اکواریوم های بیشتر از 280 لیتر مناسب است

مناسب برای اکواریوم دیسکس و مانستر و ابشور

آشنایی با انواع فیلتر های آکواریوم : تاپ فیلتر

تاپ فیلتر دارای یک پاورهد متصل به شلنگ تخلیه است

این پاورهد که درون آکواریوم تعبیه میشود

آب را به داخل شلنگ هدایت میکند ودرمحفظه مستطیل شکل که عمدتا بروی دهانه یا پل آکواریوم قرارمیگیرد

این محفظه رامیتوانید با انواع ابر و الیاف و ذغال… سرامیک.. رزین و… تکمیل کنید

آب که داخل آن میشود از لایه های الیاف و ابرها عبور میکند آشغال و
پس مانده های آب گرفته میشود
درتماس با ذغال اکتیو بوی نامطبوع آب ازبین میرود

نکته:ذغال اکتیو اگر زیاد در اب قرار بگیرد اب فقیر میشود و مناسب نیست فقط برای گرفتن دارو و بوی بد اکواریوم به مدت 1 الی 3 روز استفاده شود

در تماس با سرامیک روشن و شفاف می شود
و پس از تماس با رزین سبک شده و از سوراخی که در کف محفظه وجود دارد به داخل آکواریوم ریخته می شود

برای اکواریوم های کمتر از 300 لیتر قابل استفاده است

تاپ فیلتر

آشنایی با انواع فیلتر های آکواریوم : فیلتر هنگان

فیلترهنگان یک فیلترآویخته شده به آکواریوم است

که دارای یک واترپمپ جهت مکش آب دارد و پس از پاکسازی آب ازسوی دیگر آب شفاف را به درون آکواریوم میریزد

با توجه به ابعاد آکواریومتان این فیلتر را استفاده کنید

برای نانو پلنت مورد استفاده قرار میگیرد

و اکواریوم های کوچک تا40 لیتر

آشنایی با انواع فیلتر های آکواریوم : فیلتر های داخلی ( Internal Filter )

فیلتر های داخلی حجم کمی دارند

اما در هر صورت بدلیل اینکه داخل آکواریوم قرار می گیرند

کمی از فضای داخل را اشغال کرده و همچنین نمای نامطلوبی ایجاد میکنند،

تمیز کردن این نوع فیلتر همیشه آلودگی بیش از انتظاری در آکواریوم ایجاد می کند،

علاوه بر این از گردش آب مناسب برخوردار نیستند

برای آکواریوم های بیش از 150 لیتر توصیه نمی شوند.

اما از مزایای آن می شود به قیمت مناسب و در دسترس بودن آن اشاره کرد البته برای آکواریوم های کمتر از 150 لیتر گزینه بدی به حساب نمی آید

فیلتر های داخلی