09126168829 اصفهان(صفوی)09132681411_ سایت دارای نماد اعتماد میباشد(پایین صفحه) شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

گیاه

گیاه تا اطلاع بعدی موجود نمیباشد. 

ردیف کد نام گیاه قیمت (ریال) توضیحات
89 156 هایکروفیلا لاکوستریس-گلدانی    
90 159 آلتر نانترا بتزیکیانا گرین-گلدانی    
91 165-T لودویجیا اوالیس-گلدانی    
92 165 لودویجیا اوالیس-پانچی    
93 166 آلتر نانترا رینکی گرین-گلدانی    
94 171-T اچینو دوروس هادی رد پرل-گلدانی    
95 178-T اچینو دوروس ازلوت رد-گلدانی    
96 179-T اچینو دوروس ازلوت گرین-گلدانی    
97 183 اکتاپوس-گلدانی    
98 183 اکتاپوس-پانچی    
99 194-T اچینو دوروس رد فیلم-گلدانی    
100 5T هایکروفیلا اسپسژ مینی-گلدانی    
101 67 آلتر چند رنگ-گلدانی    
102   آچینو دوروس کوردیفولیوس-گلدانی    
103 206T آچینو دوروس رادیکان کوردیفولیوس-گلدانی    
104 216 آنوبیاس    
105 293 آنوبیاس    
106 15 آنوبیاس    
107 019D آنوبیاس    
108 019B آنوبیاس    
109 19T میکرو عسلی-سبدی    
110 35 هایکروفیلا پینا تیفیدا-گلدانی    

 

  

ردیف کد نام گیاه قیمت (ریال) توضیحات
67 125-T اچینو دروس اسمال بیر-گلدانی    
68 128 نومافیلا رد-گلدانی    
69 132 آلترناترا لیلا سینا-گلدانی    
70 133-T آمانیا-گلدانی    
71 134 هایکرو فیلا اسپی رد-گلدانی    
72 136-T لودویجیا پالوستریس گرین-گلدانی    
73 136-T لودویجیا پالوستریس گرین-پانچی    
74 139 آلترناترا رز-گلدانی    
75 142-T لیسیماشیا نامولاریا گرین-گلدانی    
76 142-T لیسیماشیا نامولاریا گرین-پانچی    
77 143-T چمنی بلند-گلدانی    
78 143-T چمنی بلند-سبدی    
79 143-T چمنی بلند-لیوانی    
80 145-T لودویجیا ریپنس روبین-گلدانی    
81 145 لودویجیا ریپنس روبین-پانچی    
82 147 لودویجیا پالوستریس رد-گلدانی    
83 147 لودویجیا پالوستریس رد-پانچی    
84 148-T لودویجیا پرونسیس دیامور-گلدانی    
85 148 لودویجیا پرونسیس دیامور-پانچی    
86 152 کریپتو کورین پتچی-گلدانی    
87 154 هترانترا زوستی فولیا-گلدانی    
88 154 هترانترا زوستی فولیا-پانچی    

  

ردیف کد نام گیاه قیمت (ریال) توضیحات
45 97  آلترناترا X-گلدانی    
46 30 آلترناترا S-پانچی    
47 19-T میکرو-سبدی    
48 98-T چمنی-لیوانی    
49 98-T چمنی-گلدانی    
50 98-T چمنی-سبدی    
51 100 گشنیزی جدید-پانچی    
52 100 گشنیزی جدید-سبدی    
53 101 اچینودوروس کوردیفولیوس-گلدانی    
54 102 هایکروفیلا کوریمبوسا-گلدانی    
55 100 هیگرافیس اسپشژبیگ لیف-گلدانی    
56 107 همگرافیس کولوراتا-گلدانی    
57 109-T هایگروفیلا سالسیفولیا-برگ باریک    
58 109 سالسیفولیا برگ باریک-پانچی    
59 110 همگرافیس اگزوتیکا-گلدانی    
60 111 همگرافیش اسپشز مینی-گلدانی    
61 112-T آکوروس پوسیلوس-گلدانی    
62 114-T لیسیماشیا ناموریا آورا-گلدانی    
63 114 لیسیماشیا ناموریا آئورا-پانچی    
64 115 کریپتو کورین لوسنس-گلدانی    
65 118-T ژاپنی بلند-گلدانی    
66 121 لیندرنالوتاندیفولیا-گلدانی    

  

ردیف کد نام گیاه قیمت (ریال) توضیحات
23 31-T باکوپا متوسط-گلدانی    
24 36-T هوتانیا اینفلاتا-گلدانی    
25 37-T گشنیزی گرد-سبدی    
26 37-T گشنیزی گرد-گلدانی    
27 38-l خزه شیشه ای-سبدی    
28 28-l خزه-سبدی    
29 50-T نومافیلا سیامنسیس دوآرف-گلدانی    
30 51-l بیدی-گلدانی    
31 52-T بیدی قهوه ای-گلدانی    
32 52 بیدی قهوه ای-پانچی    
33 53 آکوروس وریه گاتوس-گلدانی    
34 54 اچینودروس هوریزنتالیس-گلدانی    
35 57-T اچینودروس آمازونیکوس-گلدانی    
36 59-T اچینودروس آرجن تیننسیس-گلدانی    
37 64 لودویجیاآرکواتا-گلدانی    
38 68 لیمنوفیلاآروماتیکا-گلدانی    
39 69-T پامچال-گلدانی    
40 71-T ریپنس-گلدانی    
41 74-T ژاپنی-گلدانی    
42 75-T باکوپا درشت(خرفه ای)-گلدانی    
43 75-T باکوپا درشت(خرفه ای)-پانچی    
44 76-T زبان مار-گلدانی    

  

ردیف کد نام گیاه قیمت (ریال) توضیحات
1 6-T هاکروفیلا رزا-گلدانی    
2 7-C افرا-گلدانی    
3 7-C افرا-پانچی    
4 15-l نیلوفری-گلدانی    
5 17-l نیلوفری پایدار-گلدانی    
6 17-l نیلوفر پایدار-پانچی    
7 18-C الوکاریس-گلدانی    
8 18-C الوکاریس-لیوانی    
9 19-T میکرو-عسلی    
10 19 میکرو-گلدانی    
11 21-l سیبی-گلدانی    
12 21-l سیبی-پانچی    
13 22 آلترا دورنگ-گلدانی    
14 22 آلترا دورنگ-پانچی    
15 25 اچینو دوروس نیچی پارویفوروی-گلدانی    
16 26-l گشنیزی مادر-گلدانی    
17 26-l گشنیزی مادر-سبدی    
18   گشنیزی-عسلی    
19 28-T گلوسوستیگما الاتینودیس-عسلی    
20 28-T گلوسوستیگما الاتینودیس-گلدانی    
21 28 گلوسوستیگما الاتینودیس-گلدانی    
22 30-T آلترناتراS-گلدانی