16512

عواقب ناشی از وجود بستر خیس در طیور

برای انجام این کار ( کنترل رطوبت در فصل سرما ) به سه نکته باید توجه کرد -:
1- هوای تازه
2- گرما
3- حرکت هوا تاثیر
این سیستم در حذف هوای مرطوب از بستر به فضای سالن بستگی دارد. الگوی مناسب از جریان هوای ورودی از اینلت جهت کنترل رطوبت بستر فشار استاتیکی بین “07٫0 و 12٫0 “و همینطور باز کردن دریچه ها به اندازه 5 سانتی متر بهترین کار برای وضعیت مناسب هوادهی هوای سرد و مرطوب ورودی است.
اگر میزان رطوبت خیلی زیاد باشد، زمان کار کردن فن باید افزایش یابد و اگر میزان رطوبت خیلی پایین باشد، زمان کار کردن فن ها باید کاهش یابد.
بهترین راه تعدیل رطوبت استفاده از سیستم گردش هوا – فن می باشد. استفاده از سیستم گردش- فن باعث تهویه بهتری از یک انتهای سالن تا انتهای دیگر سالن ایجاد می کند. که در نهایت جریان هوا روی بستر بیشتر شده و به حذف رطوبت بستر کمک میکند.