09126168829 اصفهان(صفوی)09132681411_ سایت دارای نماد اعتماد میباشد(پایین صفحه) شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

عواقب ناشی از وجود بستر خیس در طیور

۱- افزایش مقدار آمونیاك در سالن که ناشی از تخمیر اوره میباشد .
۲- کاهش مصرف دان ناشی از افزایش آمونیاك و بروز و یا تشدید عوارض تنفسی و مستعد شدن گله به بیماريهاي میکروبی و کلی باسیلوز
۳- کاهش جذب مواد و کاهش راندمان و عملکرد گله .
۴- مستعد شدن گله به بیماريهاي روده و بویژه کوکسیدیوز
۵- آلودگی سطح خارجی پرنده چه عواملی سبب می شود تا در فصل سرما رطوبت را کنترل کنیم

براي انجام این کار ( کنترل رطوبت در فصل سرما ) به سه نکته باید توجه کرد -:
۱- هواي تازه
۲- گرما
۳- حرکت هوا تاثیر
این سیستم در حذف هواي مرطوب از بستر به فضاي سالن بستگی دارد. الگوي مناسب از جریان هواي ورودي از اینلت جهت کنترل رطوبت بستر فشار استاتیکی بین “۰۷٫۰ و ۱۲٫۰ “و همینطور باز کردن دریچه ها به اندازه ۵ سانتی متر بهترین کار براي وضعیت مناسب هوادهی هواي سرد و مرطوب ورودي است.
اگر میزان رطوبت خیلی زیاد باشد، زمان کار کردن فن باید افزایش یابد و اگر میزان رطوبت خیلی پایین باشد، زمان کار کردن فن ها باید کاهش یابد.
بهترین راه تعدیل رطوبت استفاده از سیستم گردش هوا – فن می باشد. استفاده از سیستم گردش- فن باعث تهویه بهتري از یک انتهاي سالن تا انتهاي دیگر سالن ایجاد می کند. که در نهایت جریان هوا روي بستر بیشتر شده و به حذف رطوبت بستر کمک میکند.