16512

کیفیت آب

توصیه می‌شود به منظور بررسی کیفیت آب مصرفی حداقل دو بار در سال مورد آزمایش شیمیایی و میکروبی قرار گیرد.

آب باید فاقد گونه‌های سودوموناس و اشریشیاکلی باشد. باید بیشتر از یک کلی فورم در هر میلی لیتر نداشته باشد.

آب چاه ممکن است نیترات اضافی و یا شمارش باکتریایی بالایی داشته باشد و علت آن نفوذ آب از مزارعی است که کود داده شده. در صورت بالا بودن شمارش میکروبی باید علت مشخص و برطرف شود.

معیار کیفیت آب برای طیور

توضیحغلظت (قسمت در میلیون)محتوی
خوبصفر تا 1000کل مواد جامد حل شده در آب (TDS)
رضایت بخش: ممکن است در بالاترین مقادیر این محدوده مدفوع آبکی ایجاد شود1000 تا 3000
رضایت خیلی کم: مدفوع آبکی، کاهش مصرف آب، رشد ضعیف و افزایش مرگ و میر3000 تا 5000
غیر رضایت بخشبیشتر از 5000
خوب: فاقد مشکلکمتر از 100 (نرم)نمک‌های کلسیم (سختی)

 

 

رضایت بخش: مشکلی برای پرنده‌ها ندارد اما ممکن است با میزان تاثیر صابون، تعداد زیادی از ضد عفونی کننده‌ها و داروهایی که به آب افزوده می‌شوند تداخل کندبیشتر از 100 (سخت)
رضایت خیلی کم: مشکل در عملکرد گله، خوردگی سیستم آبکمتر از 6pH
رضایت خیلی کم: مشکلات بالقوه6 تا 6٫4
رضایت بخش: برای طیور توصیه ‌‌می‌شود6٫5 تا 8٫5
غیر رضایت بخشبالای 8٫6
رضایت بخش: ممکن است اثر ملین داشته باشد اگر میزان سدیم یا منیزیم بالای 50 قسمت در میلیون باشد50 تا 200سولفات‌ها
حداکثر میزان رضایت بخش200 تا 250
ممکن است اثر ملین داشته باشد250 تا 500
رضایت خیلی کم: اثر ملین دارد اما پرنده‌ها ممکن است تعدیل کنند، ممکن است با جذب مس تداخل کند، همراه با کلرید ها اثر ملین بیشتری دارد500 تا 1000
غیر رضایت بخش: باعث افزایش مصرف آب و مدفوع آبکی ‌‌می‌شود، خطر سلامتی برای پرنده‌های جوانبیشتر از 1000
رضایت بخش: بالاترین میزان مطبوع، مقادیری به کمی 14 قسمت در میلیون ممکن است سبب مشکلاتی شود اگر میزان سدیم بیشتر از 50 قسمت در میلیون باشد250کلر
حداکثر میزان مطبوع500
غیر رضایت بخش: اثر ملین، مدفوع آبکی، مصرف دان را کاهش می‌دهد، مصرف آب را افزایش می‌دهدبیشتر از 500
خوب: مشکلی نداردکمتر از 300پتاسیم
رضایت بخش: بستگی به قلیایی بودن و pH داردبیشتر از 300
رضایت بخش: اگر میزان سولفات بیشتر از 50 شود سولفات منیزیم (ملین) ایجاد ‌‌می‌شود50 تا 125منیزیم
اثر ملین با تحریک رودهبیشتر از 125
حد اکثر350
حد اکثر (گاهی اوقات مقدار 3 قسمت در میلیون بر کارکرد گله تاثیر می‌کند)10نیتروژنِ نیترات
رضایت بخشبه مقدار ناچیزنیترات‌ها
غیر رضایت بخش: خطر بهداشتی (بیانگر آلودگی به مدفوع حاوی مواد آلی)بیشتر از مقدار ناچیز
رضایت بخشکمتر از 0٫3آهن
غیر رضایت بخش: رشد باکتری‌های آهن (سبب انسداد سیستم آبخوری و بوی بد ‌‌می‌شود)بیشتر از 0٫3
حد اکثر2فلوئور
غیر رضایت بخش: سبب نرمی استخوان‌ها ‌‌می‌شودبیشتر از 40
‌‌ایده‌آل: مقادیر بالاتر مبین آلودگی به مدفوع استصفر واحد ایجاد کننده کلنی در میلی لیترکلی فرم‌ها
میزان حداکثر600کلسیم
رضایت بخش: کلا مشکلی ایجاد نمی‌کند، باوجود این ممکن است در صورتی که سولفات‌ها به بیشتر از 50یا کلرید به بیشتر از 14 قسمت در میلیون برسد سبب شل شدن مدفوع شود50 تا 300سدیم

 

آبی که در منشا تمیز است ممکن است در داخل فارم آلوده شود.

کلرینه کردن آب به شکلی که به اندازه 3 تا 5 قسمت در میلیون کلر آزاد در ‌آبخوری‌ها موجود باشد، بخصوص وقتی که سیستم آبخوری از نوع سطوح باز است، سبب کاهش آلودگی میکروبی ‌‌می‌شود. برای اینکه کلر به خوبی اثر کند لازم است که pH آب بین 5 تا 7 نگه داشته شود.پرتوافکنی فرابنفش نیز در کنترل آلودگی میکروبی موثر است.

تفاوت “سختی آب” با “کل مواد جامد حل شده در آب”

سختی آب عبارت است از مقدار یون‌هایی که دو الکترون از دست داده‌اند (کاتیون‌های دو ظرفیتی). سختی آب ناشی از املاح کلسیم و منیزیم و به میزان کمتری ناشی از املاح آلومینیوم، روی، منگنز، آهن و … است. سختی کربنات کلسیم یک اصطلاح عمومی است که بیانگر مقدار کلی املاح دو ظرفیتی موجود در آب می‌باشد.

کل مواد جامد حل شده در آب بیانگر تمامی مواد جامد غیر آلی موجود در آب است و شامل هم یون‌های شرکت کننده در سختی آب و هم یون‌هایی که در سختی آب دخالت ندارند (مثل سدیم) است. اگر میزان کل مواد جامد حل شده در آب را بر 10 تقسیم کنید میزان تقریبی سختی آب به دست می‌آید.