16512

روشهای جلوگیری از رشد جلبک

از اضافه کردن موجودات زنده و غذا به تانک در دو هفته اول خود داری کنید.

از اضافه کردن کودهای مایع در دو هفته اول خودداری کنید و سعی کنید از کودهای مایع مولتی مانند برایتول  (Brightwell)و سیکم (Seachem) از هفته سوم استفاده کنید.

در شش هفته اول زمان نوردهی از شش ساعت تجاوز نکند. این بهترین راه برای جلوگیری از جلبک است.

تعویض آب به خصوص در هفته اول بسیار با اهمیت است. سعی کنید حدود 50% آب را یک روز در میان تعویض کنید خصوصا در زمان استفاده از بسترهای کامل مانند AZOO و .AMAZONIA

در کاشت گیاه کوتاهی نکنید و حجم مناسبی از گیاه را استفاده کنید. در آینده میتوانید آنها را با گیاهان دیگر تعویض کنید. به منظور جذب مواد غذایی اضافی، سعی کنید از گیاهانی که رشد سریع دارند استفاده کنید.

استفاده از کپسول کربن دی اکسید و محلول های کربن مانند کربن اکسیس برایتول به کنترل جلبک ها کمک میکند.

به منظور حفظ کلنی باکتریها فیلتر تصفیه را در شش هفته اول تعویض و یا تمیز نکنید.

از وجود جریان کامل آب در تمام تانک اطمینان حاصل کنید.

جلبکها را با سیفون، مسواک و یا شیشه پاک کن تمیز کنید.